Poprzednie kadencje

Poniżej znajdują się dotychczasowe osiągnięcia Burmistrza Krzysztofa Świątka.

 • Kompleksowy remont 16 ulic za kwotę ponad 10 milionów 152 tysięcy (w tym środki unijne, państwowe i własne).
 • Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta za 162 tys. zł (środki własne) oraz systematyczne doposażanie policji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa miasta i pozwoliła na ukrócenie aktów wandalizmu oraz ustalenie i ukaranie jego sprawców.
 • Przebudowa i remont budynku Muzeum Tkactwa oraz dopasowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych za sumę 4 milionów 938 tysięcy złotych (środki unijne) przysporzyło naszemu miastu wielu turystów a także umożliwiło zorganizowanie wielu wydarzeń o charakterze artystycznym – także na skalę krajową!
 • Modernizacja i remont byłego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kościuszki za kwotę 1 miliona i 452 tysięcy złotych (środki własne), pozwoliły na utworzenie oraz przeniesienie wielu placówek opieki społecznej w jedno, specjalnie dostosowane miejsce.
 • Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012” oraz boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 za sumę 2 milionów 500 tysięcy złotych (środki państwowe i unijne) wydatnie przyczyniła się do poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
 • Znakomita współpraca z Radą Miasta zaowocowała wieloma ważnymi uchwałami np. dotyczącymi sprzedaży mieszkań za bonifikatą, sprzedaży lokali na raty, efektywnych planów inwestycyjnych.
 • W ramach dobrej wówczas współpracy z Radą Powiatu i Starostwem, wyremontowane zostały wspólnie ulice: Spacerowa i Broniewskiego oraz uruchomiony wspólny program prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.
 • Wyremontowano także:
  • elewacje na ponad 30 budynkach
  • cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej
  • salę widowiskową Centrum Kultury
  • zadaszenie na ponad 100 budynkach
  • skwery i place zabaw

Zmian było wiele. Pozwoliły one na upiększenie wyglądu miasta i przyczyniły się do poprawy wizerunku Kamiennej Góry na zewnątrz. Były one wstępem do kolejnych wydarzeń i inwestycji, które miały miejsce w II kadencji.

 • Remont przedszkoli miejskich za sumę ponad 1 miliona złotych (środki województwa).
 • Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta etap II za sumę 5 milionów 855 tysięcy złotych (środki unijne), przyczyniła się do zmiany estetyki oraz dostępności komunikacyjnej ulic: Karola Miarki, Ogrodowej, Słonecznej, Przelot i Krótkiej.
 • Budowa drugiego kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012” przy ulicy Lubawskiej za sumę 1 miliona złotych stanowiło dalszą realizację celu, który miał poprawić dostępność i jakość bazy sportowej dzieci i młodzieży w Kamiennej Górze.
 • Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ulicy Słowackiego za 660 tysięcy złotych (środki wojewódzkie) była uwieńczeniem rozbudowy bazy sportowej na otwartych przestrzeniach w minionych kadencjach.
 • Budowa podziemnej trasy turystycznej i zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne za sumę ponad 5 milionów 500 tysięcy złotych (środki unijne) pozwoliły na to, żeby Kamienna Góra zaistniała na mapie turystycznej Polski. Rocznie ponad 20 tys. osób odwiedza podziemia „Arado” oraz tym samym - nasze miasto. To wielka szansa dla rozwoju małego i średniego biznesu w naszym mieście.
 • Przebudowa parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej za ponad 750 tysięcy złotych (środki unijne) dokończyła modernizację tej części miasta.
 • Przebudowa i remonty dróg: Księcia Bolka, Małej za sumę ponad 3 milionów 500 tysięcy złotych ze środków popowodziowych to kolejny dowód na właściwe i umiejętne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w celu modernizacji infrastruktury miejskiej.
 • Remont kaplicy i pierwszego etapu dróg na cmentarzu przy ulicy Katowickiej, poprawił ich dostępność oraz estetykę.
 • Rozbudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ratusza miejskiego za sumę ponad 900 tysięcy złotych (środki unijne) to nie tylko poprawa warunków pracy urzędu, obsługi mieszkańców miasta, ale także kolejna atrakcja turystyczna.
 • Przystąpienie do Aglomeracji Wałbrzyskiej i wspólne wywalczenie (ważny udział Kamiennej Góry w negocjacjach) ponad miliarda złotych na inwestycje w nadchodzących latach.

Te duże inwestycje pokazały, że trwały i zrównoważony rozwój miasta, który rozpoczął się w 2006 roku jest kontynuowany i przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz znacznie lepszemu wizerunkowi Kamiennej Góry na zewnątrz. Kolejny etap, to dalszy rozwój i modernizacja miasta oraz polepszenie warunków życiowych i gospodarczych miasta.

 • Pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 500 tys. zł na częściowy zwrot poniesionych kosztów przez mieszkańców miasta do wymiany starych źródeł ciepła w mieszkaniach.
 • Przekazanie kwoty 200 tys. zł do Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla szpitala.
 • Przeprowadzenie sprawnie pod względem organizacyjnym i kadrowym reformy oświaty szkolnej.
 • Udział w powołaniu do życie inicjatywy samorządowej Sudety 2030, w ramach której 100 gmin i powiatów południowej części województwa będzie się ubiegać o środki unijne dla przyszłych inwestycji.
 • Spłata większości zobowiązań finansowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych w latach 2007 – 2014 Na chwilę obecną zadłużenie wynosi 5 % i będzie spłacone do roku 2020.

INWESTYCJE, MODERNIZACJE I REMONTY

 • Drogi, chodniki, mosty i kładki
  • remont ulicy M.C. Skłodowskiej, koszt 107.000 zł
  • przebudowa ulicy M. Reja i Cegielnianej – etap I, 905.000zł, remont i modernizacja chodników przy ulicy Kościuszki, Szopena, Słonecznej, Jeleniogórskiej, Fabrycznej i Nowej, - koszt 216.000 zł
  • remont mostów przy ulicy Okrzei i na rzece Zadrna przy ulicy T Kościuszki i Leśnej – koszt 591.000 zł
  • parking przy ulicy Wojska Polskiego – koszt 299.000 zł
  • wjazd na teren osiedla Zadrna koszt 68.000 zł
  • nawierzchnia ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Katowickiej, etap II koszt 234.000 zł.
 • W trakcie remontu i modernizacji są:
  • przebudowa ulicy Parkowej oraz parkingów przy ulicy Lubawskiej i Staszica koszt 1.900 tys. zł, w tym środki pozyskane z unii to 1.360 tyś zł termin zakończenia 2019 rok
  • przebudowa układu komunikacyjnego starego miasta etap III czyli ulic Żeromskiego, Słowiańska, Żytnia, Łączna i Wąska koszt 5.090 tys zł z czego pozyskano z unii 3.150 tys zł. W przygotowaniu budowa drogi rowerowej, na którą to drogę pozyskaliśmy z unii 2.500 tys zł
  • Remonty dachów w budynkach przedszkola nr 3, hali sportowej przy ulicy Kościuszki, Zespołu Szkół przy ulicy Lubawskiej, Szkole Podstawowej nr 1 i budynku mieszkalnym przy Pl. Wolności 16, koszt 733.000 zł.
  • w trakcie rewitalizacja budynków przy Pl. Wolności, Kościuszki i Ogrodowej zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji, koszt 1.400 tys zł. Pozyskane środki z unii to 700 tys zł. Termin zakończenia prac 2019 rok
 • Inne inwestycje:
  • Zagospodarowanie terenu zalewu / remont infrastruktury/ koszt 377.000 zł
  • remont węzła komunikacji sanitarnej przy ulicy Wałbrzyskiej, koszt 139. 700 zł
  • remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – koszt 96.000 zł
 • W trakcie:
  • przebudowa i termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz Przedszkola nr 2, pozyskano z unii 7.900 tys zł, termin zakończenia to rok 2019.
  • przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego, koszt 2.780 tys zł z czego 997.600 zł to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, termin zakończenia inwestycji na koniec roku 2018
  • zagospodarowanie terenu przy ulicy Szpitalnej pod tzw. Skate Park, koszt 570.000 zł, pozyskane środki z Urzędu Dolnośląskiego w wysokości 135.000 zł.
  • nowe miejsca dla dzieci w żłobku miejskim w ilości 25 czyli przygotowanie pomieszczeń i ich pełne wyposażenie oraz wynagrodzenie kadry przez 2 lata. Miejsca te są bezpłatne dla rodziców, którzy przygotowują się do powrotu do pracy, koszt 1.000 tys zł z czego 850.000 zł to środki pozyskane z urzędu dolnośląskiego, termin zakończenia projektu to rok 2020
  • zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturowych i sportowych koszt 625.000 zł, środki pozyskane z unii w ramach współpracy polsko-czeskiej to 530.000 zł , wyposażenie będzie przekazywane do roku 2020.